#

Board of Directors

Sergey V. Chemezov

Sergey V. Chemezov
Chairman of the Board of Directors

Michael E. Shelkov

Michael E. Shelkov
Vice-Chairman of the Board of Directors

Dmitry V. Osipov<

Dmitry V. Osipov
Member of Board of Directors

Dmitry A. Masodi

Dmitry A. Masodi
Member of Board of Directors

Dmitry Yu. Lelikov
Member of Board of Directors

Igor A. Kamenskoy
Member of Board of Directors

Anton V. Vishanenko
Member of Board of Directors